فصلنامه رهبري و مديريت آموزشي
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار

مدیر مسؤول : دكتر نادر سلیمانی

سردبیر: دكتر عبدالرحيم نوه ابراهيم

مدیر داخلی: دكتر حميد شفيع زاده

سایت اختصاصی: http://journals.iau-garmsar.ac.ir

1396-1397 © کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه آموزشی کارآفرینی اندیشه می باشد.

طراحی و توسعه توسط A.R